russian english


SMD CodePackageDevice NameManufacturerDataDatasheet
0A SOT-346 DTC125TKAROHMNPN digital transistor Download datasheet
0A SOT-323 DTC125TUAROHMNPN digital transistor Download datasheet
0A-*** SOT-25 RT8009-12PBRichtekStep-Down Converter Download datasheet
0A=*** SOT-25 RT8009-12GBRichtekStep-Down Converter Download datasheet