russian english


SMD CodePackageDevice NameManufacturerDataDatasheet
2D SOT-23 KST92FairchildPNP transistor Download datasheet
2D SOT-23 MMBTA92FairchildPNP transistor Download datasheet
2D SOT-23 MMBTA92BL Galaxy ElectricalPNP transistor Download datasheet